Kaikki hallitukset

Hallitustietokantaa kerätään ja päivitetään. Tästä johtuen joidenkin vuosien sekä henkilöiden tiedot saattavat olla toistaiseksi puutteellisia.
1966
  PjErkki Rinta-Kokko
  SihtAntti Sirkka
Pentti Kytöjoki
Matti Tenhunen
Tauno Manninen
Erkki Sundvall
Matti Jalkanen
Kalle Hämäläinen
Seppo Salakka

1967
  PjErkki Rinta-Kokko
  SihtAntti Sirkka

1968
  PjMatti Hartikainen
Pentti Kytöjoki
Antti Sirkka
Aimo Häkkinen
Pentti Turunen
Antti Töyrylä
Heikki Kuosmanen
Antero Hänninen
Esa Hänninen

1969
  PjMatti Hartikainen
  SihtAntti Sirkka
Pentti Kytöjoki
Pentti Turunen
Antero Hänninen
Hannu Veman
Pentti Reipsaari
Esko Makkonen
Timo Vähäkangas

1970
  PjMatti Hartikainen
  SihtAntti Sirkka
Pentti Turunen
Hannu Veman
Pentti Reipsaari
Esko Makkonen
Timo Vähäkangas
Jouko Honkonen
Toivo Lehtonen

1971
  PjMatti Tenhunen
  SihtAntti Sirkka
Pentti Kytöjoki
Hannu Veman
Pentti Reipsaari
Esko Makkonen
Jouko Honkonen
Toivo Lehtonen
Reino Korhonen

1972
  PjMatti Tenhunen
  SihtAntti Sirkka
Pentti Kytöjoki
Antero Hänninen
Hannu Veman
Pentti Reipsaari
Esko Makkonen
Toivo Lehtonen
Reino Korhonen

1973
  PjPentti Kytöjoki
  SihtLeena Kytöjoki
Hannu Veman
Timo Vähäkangas

1974
  PjPentti Kytöjoki
  SihtLeena Kytöjoki
Antti Sirkka
Tauno Manninen
Antti Töyrylä
Antero Hänninen
Hannu Veman
Toivo Lehtonen
Torsti Taunila

1975
  PjPentti Kytöjoki
Tauno Manninen
Antti Töyrylä
Leena Kytöjoki
Torsti Taunila
Heikki Wiik
Pekka Karhunen
Esko Vainio
Seppo Rossi

1976
  PjPentti Kytöjoki
  SihtTauno Manninen
Heikki Wiik
Pekka Karhunen
Esko Vainio
Seppo Rossi
Aune Manninen
Erkki Salonen
Reino Laulainen

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984
  PjErkki Salonen
  SihtKari Tarvus
Juha Salakka
Timo Kytöjoki
Aulis Jääskä
Pasi Manninen
Pentti Korhonen
Pekka Pirkkalainen
Pekka Pakarinen
Mauno Rintanen
Martti Kupari
Matti Liimatainen

1985
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Pekka Karhunen
Erkki Salonen
Timo Kytöjoki
Pekka Pirkkalainen
Pekka Pakarinen
Mauno Rintanen
Martti Kupari
Matti Raivio
Matti Liimatainen

1986
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Timo Kytöjoki
Pekka Pakarinen
Mauno Rintanen
Martti Kupari
Matti Raivio
Maija Varis
Kari Savolainen
Esko Rossi
Matti Liimatainen
Anja Laulainen
Erkki Vartiainen
Kari Lehtonen

1987
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Tauno Manninen
Timo Kytöjoki
Pekka Pakarinen
Mauno Rintanen
Matti Raivio
Kari Savolainen
Esko Rossi
Merja Vainio
Matti Liimatainen
Anja Laulainen
Erkki Vartiainen
Kari Lehtonen

1988
  PjIlkka Heinäaho
  SihtKari Varis
Tauno Manninen
Juha Salakka
Timo Kytöjoki
Pentti Korhonen
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Esko Rossi
Merja Vainio
Matti Liimatainen
Markku Havia
Anja Laulainen
Erkki Vartiainen

1.10.1988-30.9.1989

1.10.1989-30.9.1990

1.10.1990-30.9.1991
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Aune Manninen
Kari Tarvus
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Merja Vainio
Ilkka Heinäaho
Markku Havia
Heikki Laulainen
Jukka Häkkinen
Veli-Eino Röntynen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen

1.10.1991-30.9.1992
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Aune Manninen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Merja Vainio
Ilkka Heinäaho
Markku Havia
Jukka Häkkinen
Veli-Eino Röntynen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen

1.10.1992-30.9.1993
  PjPentti Korhonen
  SihtKari Varis
Aune Manninen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Ilkka Heinäaho
Markku Havia
Jukka Häkkinen
Veli-Eino Röntynen
Anja Laulainen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen

1.10.1993-30.9.1994
  PjKari Varis
  SihtAnja Laulainen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Esko Rossi
Markku Havia
Veli-Eino Röntynen
Kari Lehtonen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Janne Rossi
Birgit Salakka

1.10.1994-30.9.1995
  PjKari Varis
  SihtAnja Laulainen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Esko Rossi
Markku Havia
Veli-Eino Röntynen
Kari Lehtonen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Pauli Lukin
Janne Rossi
Birgit Salakka

1.10.1995-30.9.1996
  PjPentti Korhonen
  SihtAnja Laulainen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Esko Rossi
Markku Havia
Jukka Häkkinen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Pauli Lukin
Janne Rossi
Satu Poikolainen
Tanja Raivio

1.10.1996-30.9.1997
  PjPentti Korhonen
  SihtMatti Raivio
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Esko Rossi
Ilkka Heinäaho
Jukka Häkkinen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Pauli Lukin
Janne Rossi
Satu Poikolainen
Marko Häkkinen
Tanja Raivio

1.10.1997-30.9.1998
  PjAnja Laulainen
  SihtKati Häkkinen
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Matti Raivio
Esko Rossi
Ilkka Heinäaho
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Antti Heiskanen
Pauli Lukin
Janne Rossi
Armi Korhonen
Jarmo Niskanen

1.10.1998-30.9.1999
  PjAnja Laulainen
  SihtKati Häkkinen
Pasi Manninen
Pekka Pakarinen
Esko Rossi
Ilkka Heinäaho
Jukka Häkkinen
Hannu Hämäläinen
Juha Liimatainen
Antti Heiskanen
Pauli Lukin
Janne Rossi
Nita Korhonen
Juhani Laukkanen
Armi Korhonen

1.10.1999-30.9.2000
  PjPentti Korhonen
  SihtPentti Korhonen

1.10.2000-30.9.2001
  PjPentti Korhonen
  SihtPentti Korhonen

1.10.2001-30.9.2002
  PjJuha Liimatainen
  SihtJyrki Nissinen

1.10.2002-30.9.2003
  PjJuha Liimatainen
  SihtJyrki Nissinen
Pasi Manninen
Marja-Leena Korhonen
Pekka Pakarinen
Ilkka Heinäaho
Hannu Hämäläinen
Pauli Lukin
Simo Väisänen
Seppo Jäntti
Eija Lahti
Harri Lahti
Osmo Manninen
Jani Röntynen
Sirpa Raivio

1.10.2003-30.9.2004
  PjJuha Liimatainen
  SihtJyrki Nissinen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Marja-Leena Korhonen
Ilkka Heinäaho
Simo Väisänen
Seppo Jäntti
Eija Lahti
Harri Lahti
Osmo Manninen
Jani Röntynen
Mari Pynnönen
Mika Liimatainen
Susanna Lehtonotko

1.10.2004-30.9.2005
  PjJuha Liimatainen
  SihtJyrki Nissinen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Ilkka Heinäaho
Simo Väisänen
Seppo Jäntti
Eija Lahti
Harri Lahti
Jani Röntynen
Mari Pynnönen
Mika Liimatainen
Matti Grönmark
Pasi Poikolainen
Susanna Lehtonotko

1.10.2005-30.9.2006
  PjJyrki Nissinen
  SihtSimo Väisänen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Seppo Jäntti
Eija Lahti
Harri Lahti
Jani Röntynen
Mari Pynnönen
Mika Liimatainen
Matti Grönmark
Pasi Poikolainen
Susanna Lehtonotko

1.10.2006-30.9.2007
  PjJyrki Nissinen
  SihtSimo Väisänen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Eija Lahti
Harri Lahti
Jani Röntynen
Mari Pynnönen
Mika Liimatainen
Matti Grönmark
Susanna Lehtonotko
Tanja Kytöjoki
Aku Korhonen

1.10.2007-30.9.2008
  PjJyrki Nissinen
  SihtSimo Väisänen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pirkkalainen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Eija Lahti
Harri Lahti
Jani Röntynen
Mika Liimatainen
Matti Grönmark
Susanna Lehtonotko
Tanja Kytöjoki
Aku Korhonen

1.10.2008-30.9.2009
  PjJyrki Nissinen
  SihtSusanna Lehtonotko
Simo Väisänen
Kari Tarvus
Pasi Manninen
Pekka Pirkkalainen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Janne Rossi
Harri Lahti
Jani Röntynen
Mika Liimatainen
Matti Grönmark
Veli-Eino Röntynen
Aku Korhonen

1.10.2009-30.9.2010
  PjJyrki Nissinen
  SihtSusanna Lehtonotko
Simo Väisänen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Janne Rossi
Harri Lahti
Jani Röntynen
Matti Grönmark
Veli-Eino Röntynen
Aku Korhonen
Eija Lahti
Kati Liimatainen
Katariina Siikki

1.10.2010-30.9.2011
  PjJyrki Nissinen
  SihtSusanna Lehtonotko
Simo Väisänen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Janne Rossi
Harri Lahti
Jani Röntynen
Veli-Eino Röntynen
Eija Lahti
Kati Liimatainen
Katariina Siikki
Pekka Pirkkalainen
Toni Hänninen

1.10.2011-30.9.2012
  PjJyrki Nissinen
  SihtSusanna Lehtonotko
Simo Väisänen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Janne Rossi
Harri Lahti
Jani Röntynen
Veli-Eino Röntynen
Eija Lahti
Kati Liimatainen
Katariina Siikki
Pekka Pirkkalainen
Toni Hänninen

1.10.2012-30.9.2013
  PjEija Lahti
  SihtSusanna Lehtonotko
Kari Tarvus
Pekka Pirkkalainen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Simo Väisänen
Harri Lahti
Jani Röntynen
Jyrki Nissinen
Kati Liimatainen
Katariina Siikki
Tuukka Heinäaho
Asta Hintikka
Viivi Setälä

1.10.2013-30.9.2014
  PjEija Lahti
  SihtSusanna Lehtonotko
Kari Tarvus
Pekka Pirkkalainen
Ilkka Heinäaho
Juha Liimatainen
Harri Lahti
Jyrki Nissinen
Kati Liimatainen
Tuukka Heinäaho
Asta Hintikka
Viivi Setälä
Antti Hytönen
Jani Mölsä
Satu Varis

1.10.2014-30.9.2015
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Harri Lahti
Jyrki Nissinen
Eija Lahti
Kati Liimatainen
Asta Hintikka
Antti Hytönen
Jani Mölsä
Satu Varis
Väinö Varis
Manu Varis

1.10.2015-30.9.2016
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Jyrki Nissinen
Eija Lahti
Kati Liimatainen
Asta Hintikka
Jani Mölsä
Satu Varis
Väinö Varis
Manu Varis
Tomi Kapanen
Ari Borovkoff

1.10.2016-30.9.2017
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Asta Hintikka
Jani Mölsä
Satu Varis
Väinö Varis
Manu Varis
Tomi Kapanen
Ari Borovkoff

1.10.2017-30.9.2018
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Asta Hintikka
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Väinö Varis
Manu Varis
Tomi Kapanen
Ari Borovkoff

1.10.2018-30.9.2019
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Ari Borovkoff
Tuukka Heinäaho
Seppo Pirkkalainen

1.10.2019-30.9.2020
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Ilkka Heinäaho
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Pasi Manninen
Tuukka Heinäaho
Seppo Pirkkalainen

1.10.2020-30.9.2021
  PjSeppo Pirkkalainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Juha Liimatainen
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Pasi Manninen
Tuukka Heinäaho
Aksu Keurulainen

1.10.2021-30.9.2022
  PjJuha Liimatainen
  SihtSusanna Lehtonotko
Pentti Korhonen
Kari Tarvus
Seppo Pirkkalainen
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Pasi Manninen
Tuukka Heinäaho
Aksu Keurulainen

1.10.2022-30.9.2023
  PjEija Lahti
  SihtSusanna Lehtonotko
Juha Liimatainen
Seppo Pirkkalainen
Marika Eerola
Harri Lahti
Kati Liimatainen
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Pasi Manninen
Tuukka Heinäaho
Aksu Keurulainen
Heidi Saari

1.10.2023-30.9.2024
  PjEija Lahti
  SihtSusanna Lehtonotko
Juha Liimatainen
Seppo Pirkkalainen
Marika Eerola
Harri Lahti
Jani Mölsä
Terhi Ahonen
Manu Varis
Tomi Kapanen
Pasi Manninen
Tuukka Heinäaho
Aksu Keurulainen
Heidi Saari
Aleksi Sirkka

 
Koti Webmail Hallinta